บริษัท ฟีนิก้า พลัส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการติดตั้งและซ่อมแซมระบบเคลือบพื้นผิวอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีไม่น้อยกว่า 15 ปี มีการ  พัฒนาและอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ การดูแลแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และการเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงาน
        อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและควบคุมการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี      ประวัติบริษัท 
                          เริ่มก่อตั้งวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ในนาม บริษัท ฟีนิก้า พลัส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การให้บริการติดตั้งและซ่อมแซมระบบงานเคลือบพื้นผิวอุตสาหกรรม

       วิสัยทัศน์
                          บริษัท ฟีนิก้า พลัส จำกัด มุ่งมั่นในการให้บริการงานติดตั้งและซ่อมแซมในระบบเคลือบพื้นผิว ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงกับความต้องการและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

       พันธกิจ
                      ความมุ่งมั่นของ ฟีนิก้า พลัส คือ การใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญระบบงานเคลือบพื้นผิวที่มีมานานกว่า 15 ปี ในการให้บริการติดตั้งและซ่อมแซมระบบเคลือบพื้นผิวอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดพร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ใหม่ ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในงานระบบเคลือบพื้นผิว

       ลักษณะของธุรกิจ  
       ให้บริการติดตั้งและซ่อมแซมงานเคลือบพื้นผิว ดังนี้
      - Epoxy Flooring System
      - PU Concrete
      - Floor Hardener System
      - Polishing System
      - Waterproofling System
      - Terrazzo Flake Floor System
      - Decorative Pool System
      - Bike Lane System
      - FRP System
      - TerraQuartz
      - Sport Floor System
      - Full PUR & Sandwich Running Track System

       จรรยาบรรณของบริษัท
                       ดำเนินงานพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและจริยธรรม โดยกำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
      1. ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
      2. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุด
      3. ดำเนินธุรกิจแข่งขันบนพื้นฐานความเป็นธรรม“ ตอบสนองรวดเร็ว            เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ”