Epoxy Self-Leveling – เรือนนอนชาย เรือนจำสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
กุมภาพันธ์ 8, 2023
Epoxy Coating – ทางเดินรถ Transfercar สีเหลือง-ดำ จ.ปราจีนบุรี
กุมภาพันธ์ 8, 2023

Epoxy Self-Leveling – เรือนนอนหญิง เรือนจำกลางคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา