Piscina HD – ฮาโมนิค เรสซิเดนท์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
กุมภาพันธ์ 9, 2023
Piscina MD – Resort จ.กาญจนบุรี
กุมภาพันธ์ 9, 2023

Piscina LD – โรงแรม เดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี พังงา