PU 3 mm – Health Foods
February 9, 2023
PU 4mm – โรงงาน TOG @บางบัวทอง จ.นนทบุรี
February 9, 2023

PU 3mm+PU Coating – อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่าง สาขา2 จ.บุรีรัมย์