PU 3mm+PU Coating – อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่าง สาขา2 จ.บุรีรัมย์
February 9, 2023
PU 4mm – โรงบรรจุน้ำ สปริงเคิล วังน้อย อยุธยา
February 9, 2023

PU 4mm – โรงงาน TOG @บางบัวทอง จ.นนทบุรี