PU Concrete – ปูนซิเมนต์ไทย ท่าหลวง โรงงานเขาวง อ.พุทธบาท จ.สระบุรี
กุมภาพันธ์ 8, 2023
Terracrete-HF1 – BCS เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
กุมภาพันธ์ 8, 2023

PU-MF1 – โครงการ Mill A และ Mill B