Terraquartz – ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
February 2, 2023
Epoxy Self-Leveling – โรงจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
February 8, 2023

Sportfloor – สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ.ยะลา