Terraquartz – ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
กุมภาพันธ์ 2, 2023
Epoxy Self-Leveling – โรงจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
กุมภาพันธ์ 8, 2023

Sportfloor – สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ.ยะลา